Plu Kaow

Plu Kaow

Red and black cherries on white background. High quality photo

สารสกัดจากพลูคาว

Quercetin

China

 

มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยบําบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง ช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ต้านทานโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้นานมากขึ้น มีส่วนช่วยยับยั้ง
เบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย ช่วยทําให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้น