L-Theanine

L-Theanine

Red and black cherries on white background. High quality photo

แอลทรีเอนีน

China

 

ช่วยกระตุ้นการผลิตของคลื่นอัลฟ่าในสมอง ซึ่งทําให้สมองเกิดการผ่อนคลาย และลดความเครียด ส่งเสริมการ
เรียนรู้และความทรงจํา ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น ลดความวิตกกังวล นอนหลับได้ง่ายขึ้น