L-Arginine

L-Arginine

แอลอาจินีน

Korea

 

กระตุ้นสมรรถภาพทางเพศอย่างปลอดภัย ผู้ที่ต้องการฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต ผู้ที่ต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้โปรตีนหรือกรดอะมิโนชนิดรวม ผู้ที่ออกกําลังกายต้องการ
สร้างหลอดเลือดให้เห็นเด่นชัด