Ginkgo extract

Ginkgo extract

สารสกัดจากแปะก๊วย

Flavone glycosides

China

 

ช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิต ซึ่งส่งผลต่อการทํางานของสมองและขา มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการ
เกิดโรคอัลไซเมอร์และเข้ายับยั้งการเปลี่ยนแปลงในสมองที่อาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจดจําและกระบวนการคิด