Citrous Aurantium

Citrous Aurantium

 

 

ชิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์

Bioflavonoid

China

 

ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหาร เผาผลาญแคลลอรี่ และก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ช่วยควบคุมและก็ลดความต้องการของกิน โดยไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบลักษณะการทํางานของหัวใจ และระบบประสาทศูนย์กลาง