Chondroitin Sulfate

Chondroitin Sulfate

 

 

คอนดอยตรินซัลเฟต

China

 

โดยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับภาวการณ์เสื่อมหรือการอักเสบของกระดูกอ่อน โดยมีสรรถคุณที่ช่วยในภาวะดังกล่าว คือ ลดอาการบวมแดง ลดปริมาณของเหลวในข้อกระดูก ทําให้ผู้ป่วยลดปริมาณการใช้ยา NSAID หรือ

ยาแก้ปวดอื่นๆ ลงได้