Polydextrose

Polydextrose

โพลิเด็กซ์โตรส

China

 

ช่วยยับยั้งการเพิ่มประมาณของระดับน้ําตาลในเลือด จึงส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ปรับสมดุลการ
ขับถ่ายให้เป็นปกติสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีในระบบทางเดินอาหาร ช่วยทําให้อิ่มเร็วขึ้น ควบคุมระดับน้ําตาลและ
ไขมันในเลือดให้เป็นปกติ